Transparència

La Fundació Èpica La Fura dels Baus va ser constituïda amb data 20/09/2017 constant la seva inscripció al Registre de Fundacions de competència estatal per Resolució de 14/03/2018 sent el número de registre assignat el 2025. Així mateix, la Fundació Èpica es regeix per la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. Amb la finalitat d’exposar de manera detallada i precisa la feina feta i els recursos que s’utilitzen, Èpica posa a disposició de tots aquells documents que mostren el compromís de l’entitat amb els seus fins estatutaris.

Estatuts

Els estatuts recullen les normes que regeixen la Fundació Èpica. Hi consten les regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos al compliment dels fins fundacionals i per a la determinació dels beneficiaris, la composició del Patronat, les regles per a la designació i substitució dels seus membres, les causes del seu cessament, les seves atribucions i la manera de deliberar i adoptar acords, entre d’altres.

Estatuts de la Fundació Èpica

Descarregar

Comptes i balanços

Els comptes anuals estan integrats pels documents següents: balanç, compte de resultats i memòria. Anualment el Patronat de la Fundació Èpica confecciona, aprova i remet els seus comptes al protectorat pel seu examen, comprovació i dipòsit.

Comptes anuals

2018

Descarregar

Comptes anuals

2019

Descarregar

Comptes anuals

2020

Descarregar

Comptes anuals

2021

Descarregar

Comptes anuals

2022

Descarregar

Plans d’actuació

En els tres darrers mesos de cada exercici, el Patronat de la Fundació elaborarà i remetrà al Protectorat un pla d’actuació, en què es reflectiran els objectius i les activitats que prevegi desenvolupar durant l’exercici següent.

Pla d’Actuació

2021

Descarregar

Pla d’Actuació

2022

Descarregar

Altres documents

Declaració responsable de no retribucions

Descarregar